دوستان سلام
باتوجه به حذف اقتصادخردوکلان ازلیست دروس جبرانی، دوستانی که وضعیت مشابه دارند، تو نظرات منعکس کنندتاطی نامه ای (
مثلا نامه ای بامضمون زیر) به گوش مسئولین رسانده شود. پس حتمادوستانی که این دروس راپاس کردندوخصوصادرس آمار یا روشهای کمی برایشان باقی مانده است خبربدن.
باتشکر


حضورمحترم جناب آقای دکترقوسی

باسلام
نظر به اینکه پس ازگذشت چندترم وارائه دروس جبرانی اکنون درترم سوم خبردارشدیم که درجلسه اخیر گروه، تنهادروس آمار و روشهای کمی اجباری باقی مانده و 3درس دیگرازدروس جبرانی حذف گردیده است!!! این مساله موجب نارضایتی من وتعدادکثیری ازدوستان که اقتصادخردوکلان را گذراندیم شده است لذا به منظورجبران وقت وهزینه صرف شده، ازشماخواهشمندیم درخصوص جایگزین شدن این 4واحد بجای یک درس جبرانی 3واحدی بررسی نموده و موجبات رفع ناراحتی و نارضایتی ما را فراهم آورید.
خواهشمندیم سریعتر روشن شدن موضوع راپی گیری نمایید چون برای تعداد زیادی از ما در ترم دیگر (به عنوان ترم آخر) تنها 3واحد جبرانی باقیمانده است و با اینکار موضوع تعیین تکلیف می گردد.
باسپاس واحترام