دوشنبه 31 خرداد 1395 @ 23:15

سورس برنامه محاسبات ماتریسی در C++

شما با دانلود این فایل یک فایل ورد دریافت می کنید که سورس  برنامه کامل محاسبات ماتریسی در ++C را به شرح ذیل شامل می شود.

1-جمع دو ماتریس

2-ضرب دو ماتریس

3-تفاضل دو ماتریس

4-ترانهاده دو ماتریس

5-ضرب یک عدد در ماتریس

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید.